Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność”

zrzesza doradców życia rodzinnego będących jednocześnie nauczycielami i instruktorami Naturalnego Planowania Rodziny, metody objawowo-termicznej wg wersji polskiej (TK). Asystentem kościelnym pełniącym rolę opiekuna duchowego Stowarzyszenia jest Ks. Dr Adam Dziuba.

Cele Stowarzyszenia (pełny tekst statutu z dnia 06-07-2013)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rodziny, a w szczególności propagowanie idei odpowiedzialnego rodzicielstwa, kształtowanie postawy szacunku dla ludzkiego życia, upowszechnianie metod naturalnego planowania rodziny, zwanych dalej „NPR”, w różnych środowiskach społecznych i zawodowych oraz wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) podejmuje się realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
c) reprezentuje właściwą postawę moralną, zgodną z nauką Kościoła rzymskokatolickiego,
d) działa zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
e) uzyskała kwalifikacje z zakresu NPR określone regulaminem,
f) uczestniczy w obowiązkowych spotkaniach szkoleniowych i formacyjnych
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do popularyzowania idei Stowarzyszenia i/lub materialnego wspomagania jego działalności.
2. Członkiem honorowym może być osoba, której ze względu na specjalne zasługi, nada takie członkostwo Zarząd Główny.
3. Cudzoziemiec zamieszkały w Polsce lub za granicą może być członkiem Stowarzyszenia jeżeli spełnia wymogi określone w p. 1-4
§ 13
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydatów, w drodze uchwały. Do czasu powołania Oddziału, przyjęcia dokonuje Zarząd Główny. Od decyzji odmownej kandydatowi przysługuje prawo odwołania, odpowiednio do Zarządu Głównego lub Walnego Zebrania, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o odmowie.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia lub Zarząd Główny Stowarzyszenia, w drodze uchwały.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,
d) posiadania legitymacji i odznak Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający posiadają prawa określone w ust. 1 z wyjątkiem punktu a.
§ 15
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
a) realizować cele statutowe,
b) brać czynny udział w pracach organizacyjnych,
c) brać udział w spotkaniach formacyjnych,
d) brać udział w szkoleniach z zakresu NPR i poddawać się sprawdzianom kontrolnym,
e) przestrzegać zasad etyki katolickiej w życiu prywatnym i społecznym,
f) opłacać regularnie składki członkowskie,
g) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 16
1. Za naruszenie obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia przewiduje się kary:
a) upomnienie,
b) naganę,
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2. Karę wymierza Sąd Koleżeński Oddziału lub Sąd Koleżeński na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie do 30 dni od daty doręczenia orzeczenia o ukaraniu.
§17
Członek wspierający jest zobowiązany:
a) wspierać idee Stowarzyszenia,
b) świadczyć zadeklarowaną pomoc na rzecz Stowarzyszenia.
§ 18
1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
a) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu Oddziału, albo Zarządu Głównego, w sytuacji, gdy na danym terenie nie istnieje oddział Stowarzyszenia
b) nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia lub w obowiązkowych spotkaniach bez usprawiedliwienia, przez okres dłuższy niż 1 rok,
c) nie opłacania należnych składek przez okres dłuższy niż 2 lata,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
e) rozwiązania Stowarzyszenia,
f) śmierci członka
2. Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje, w drodze uchwały, Zarząd Oddziału, który danego członka przyjął. Od tej decyzji zainteresowany ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały z uzasadnieniem. Odwołanie winno być rozpatrzone w terminie do 4 miesięcy od daty wniesienia odwołania.
§ 19
1. Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
a) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu, który przyjął deklarację członkostwa,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2. Decyzję o skreśleniu z listy członków wspierających podejmuje w drodze uchwały Zarząd, który danego członka przyjął.
§ 20
Członkostwa honorowego pozbawia Zarząd Główny w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego celom Stowarzyszenia.

Siedziba Stowarzyszenia i Zarządu Głównego:

ul. Sokoła 8, 35-010 Rzeszów
Biuro czynne jest w poniedziałki w godz. od 17.00 do 18.00
dyżur pełni Prezes Stowarzyszenia – mgr Barbara Wiater.

Oddziały terenowe:

Na terenie kraju Stowarzyszenie posiada trzy oddziały: w Rzeszowie, Przemyślu i Częstochowie, które samodzielnie realizują zadania statutowe organizacji.

Fundusze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” utrzymuje się głównie ze składek członkowskich oraz darowizn i dotacji instytucji i ludzi dobrej woli. Konto Stowarzyszenia: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 1167 6142

Współpraca z innymi organizacjami:

Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Poradnia Stowarzyszenia:

W Przychodni
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie, ul. Warzywna 8
pełnią dyżury instruktorzy metody wg wersji polskiej TK:
w 1 i 2 środę godz. 16.00-18.30
w 4 środę godz. 18.00 – 20.00
Rejestracja tel. 17 859 44 44