Historia przemyskiego oddziału Stowarzyszenia MiO


W dniu 1 września 2001 r. w Kalwarii Pacławskiej odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Przemyskiego Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność”. W zebraniu udział wzięło 15 osób. Wybrano Komitet Założycielski i upoważniono go do czynności związanych z powołaniem Oddziału.


2 października 2001 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia "Miłość i Odpowiedzialność" podjął uchwałę o powołaniu Oddziału Przemyskiego.


4 listopada 2001r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Oddziału. Wzięło w nim udział 22 doradców życia rodzinnego. Prezesem Oddziału została wybrana Janina Kościelny.


20 kwietnia 2002r. Ks. Abp Józef Michalik mianował Ks. dr. Mariana Kaszowskiego opiekunem duchowym Oddziału. Obecnie funkcję tę pełni Ks. dr Roman Wawro.


26 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski do KRS pod nr KRS:0000452131. Uzyskaliśmy osobowość prawną, został nadany nr REGON 180955162 oraz NIP 7952527066.


5 kwietnia 2014r., w dniu ostatniego Walnego Zebrania Oddziału, liczba członków wynosiła 123 osoby.

Nasza działalność


Stała praca z narzeczonymi w dekanalnych i parafialnych poradniach życia rodzinnego oraz dyżury dla małżonków w w/w poradniach.


Praca w specjalistycznych poradniach rodzinnych „Nazaret” (Przemyśl, Sanok, Jarosław).


W niektórych parafiach doradcy włączają się w pracę z młodzieżą w ramach katechezy przedmałżeńskiej.


Włączano się w rekolekcje ewangelizacyjne organizowane przez Ruch Domowego Kościoła. Podczas tych rekolekcji promowano NPR, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego,

Co pewien czas organizujemy dla małżonków zajęcia z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa. Włączamy się w organizację rekolekcji dla małżonków.

Majówka dla Młodych” to impreza, poprzez, którą od wiosny 2004 r. promowaliśmy wśród młodzieży miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego ”Ruch Czystych Serc”. W tym celu 7 maja 2004 r. zorganizowaliśmy we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury Edukacji i Nauki w Przemyślu pierwszą kilkugodzinną (dwuczęściową) imprezę „Majówki dla Młodych”. Pierwsza część (refleksyjno – rozrywkowa), odbyła się na placu przy Zamku Kazimierzowskim, a druga (modlitewna) miała miejsce w kościele Księży Salezjanów. Spotkaniom przewodniczyli przedstawiciele Redakcji „Miłujcie się” oraz zaproszony zespół młodzieżowy „Jesienni Przyjaciele”. Do współpracy w przygotowanie „Majówki” zaproszone zostały kościelne  stowarzyszenia i ruchy młodzieżowe. Ok. 20 osobowa grupa młodych przystąpiła do RCS.

Druga, podobna impreza, odbyła się 12 maja 2005 r. Tym razem organizowaliśmy ją wspólnie z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki. Spotkania prowadził Jan Budziaszek – perkusista zespołu „Skaldowie”, a grała, śpiewała i tańczyła młodzież ze szkolnych zespołów Przemyśla i okolicy.

W dniach 29-30 maja 2006 została zorganizowana trzecia impreza, którą tym razem skierowaliśmy do wybranych szkół Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu. Impreza organizowana była we współpracy z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki  w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Przemyślu i Wydziałem Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli (Oddziałem Przemyskim). W związku z zaplanowaną „Majówką dla Młodych” zwróciliśmy  się do dyrektorów szkół z prośbą o umożliwienie młodzieży (całym klasom) udziału w w/w spotkaniu, a także z pismem do Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy i Europosła Andrzeja Zapałowskiego o  dofinansowanie imprezy.

W dniu 21 maja 2007 r. w sali  widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu   odbyła się czwarta „Majówka dla Młodych” zatytułowana:  „JAK PORUSZAĆ SIĘ PODROGACH ŻYCIA, BY DOTRZEĆ DO CELU” w programie: montaż słowno – muzyczny z udziałem zespołu muzycznego „Porozumienie” oraz projekcją filmu „ Eksperyment”. Organizowaliśmy ją przy współpracy z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki ZAMEK i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Przemyślu.

W dniu 27 maja 2008 r. w Zespole Szkół Salezjańskich w Przemyślu odbyła się piąta edycja „Majówki dla Młodych” pod hasłem „BĄDŹ RADOSNY I ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA” w programie: montaż słowno – muzyczny animowany przez ks. Jacka Michno z udziałem młodzieżowego zespołu muzycznego oraz prezentacja zasad udzielania pierwszej pomocy przeprowadzona przez ratowników Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Program miał na celu ukazanie młodym:

  • że czystość i odpowiedzialność jest wartością,
  • że warto być wolnym od nałogów,
  • że życie odpowiedzialne i w czystości jest możliwe,
  • że kochać naprawdę można tylko czystym i wolnym sercem.


 Część II „Majówki” odbyła się w kościele XX Salezjanów w godz. 18.00 – 21.30 i składało się na nią modlitewne czuwanie animowane przez „Szkołę Nowej Ewangelizacji” oraz młodzież przemyskich szkół promującą Ruch Czystych Serc.

Na okoliczność tych spotkań opracowano i wydrukowano zakładki z modlitwą zawierzenia oraz broszurę pt. „Miłość, wolność, zdrowie,…”, która została rozdana uczestnikom spotkań.

Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Ciąża bez alkoholu”, organizowaną przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Było to zadanie zlecone przez miasto Przemyśl naszemu Stowarzyszeniu. Pierwszym etapem akcji było szkolenie liderów w Warszawie, na które wysłaliśmy przedstawiciela naszego Oddziału. Następnym etapem było zorganizowanie imprez, spotkań, prelekcji, rozpowszechnianie filmów, ulotek i książek promujących ciążę bez alkoholu.

25 października 2007 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu zorganizowaliśmy konferencję naukową nt. „Płodowy Zespół Alkoholowy/FAS – co o nim wiesz”. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Przemyśla. Zaproszenie otrzymali lekarze rodzinni, pediatrzy, lekarze ginekolodzy i położnicy, położne, zwłaszcza prowadzące zajęcia w szkołach rodzenia, nauczyciele, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, pedagodzy, kadra pedagogiczna uczelni i szkół medycznych, wykładowcy wyższych uczelni i szkół pomaturalnych dla pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów i do innych zawodów bezpośredniego kontaktu z klientem/rodziną, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych, pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy, radni zwłaszcza z Komisji Zdrowia, Edukacji, Polityki Społecznej itp., urzędnicy z gminy odpowiedzialni za sprawy związane ze zdrowiem i szeroko rozumianą politykę społeczną, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dzielnicowi i inni policjanci mający kontakt z rodzinami, duchowni różnych wyznań, zwłaszcza prowadzący kursy przedmałżeńskie, pracownicy poradni lecznictwa odwykowego, dyżurni punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania, pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej i innych miejsc bezpośredniego kontaktu z klientem, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zwłaszcza stowarzyszeń abstynenckich, lokalne media. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Jesteśmy współorganizatorami „Przemyskiego Marszu dla Życia i Rodziny”, któremu towarzyszą dodatkowe imprezy. W roku 2012 był to IV Marsz pod patronatem ks. abp. Józefa Michalika, Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla, Starosty Przemyskiego oraz wielu organizacji i stowarzyszeń.

Od 2009 roku SMiO Oddz. Przemyski jest współorganizatorem „Podkarpackiego Wesela bez Toastu” w Miejscu Piastowym. Zostały opracowane ulotki, plakaty i zaproszenia. Inicjatorami Wesela są Teresa i Piotr Mazurowie. Dużą pomocą są Małgorzata i Tadeusza Rygalikowie. W roku 2014 odbyło się V „Podkarpackiego Wesela bez Toastu”, które odbywa się w myśl  słów Bł. Ks. Bronisława Markiewicza – „Polska będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie”. Celem imprezy jest obudzenie  w sercach ludzi odpowiedzialność za naszą Ojczyznę, Parafię i Rodzinę poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia.

Członkowie Stowarzyszenia oraz Zespół Radiowy przygotowują i prowadzą cykliczne  audycje radiowe w Radiu Fara,

Włączamy się w ogólnopolskie akcje protestacyjne dotyczące obrony życia i wychowania młodzieży.

Prowadzimy stałą formację duchową dla członków. Co roku prawie wszyscy członkowie Oddziału biorą udział w weekendowych rekolekcjach.