Motto

Galeria zdjęć

Galeria

Konferencja z okazji XIII Narodowego Dnia Życia

24 marca 2017 r. (piątek) SALA KOLUMNOWA Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Udział w konferencji jest bezpłatny, będzie potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Prosimy o zgłoszenie obecności do dnia 22.03.2017r. (środa). Liczba miejsc ograniczona: e-mail: akawalek@pcen.pl lub telefonicznie 17 853 40 97 w. 31

Szanowni Państwo
Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, znajduje się pedagogiczne wskazanie: Kształtowanie po-staw. Wychowanie do wartości. Pytając: Jak wychowywać?, zasta-nawiamy się jak uczynić to dobrze, jak przekazać to, co najlepsze i w życiu najwartościowsze. Ochrona rodziny i wartości związanych z cywilizacją życia, to zadanie nas wszystkich, czemu możemy po-święcić swe siły na różnych polach społecznej aktywności. Wiele środowisk ukierunkowuje swą działalność na potrzebę wychowania. Jedną z inicjatyw jest konferencja z okazji XIII Narodowego Dnia Życia pt. „Kochając życie, wspieramy rodzinę”, która odbędzie się dnia 24 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Pod-karpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Celem konferen-cji jest promocja wychowawczych postaw i dobrych praktyk, wspie-rających działania na rzecz życia i wartości prorodzinnych. Całość służy tworzeniu przyjaznego środowiska wychowawczego dla mło-dzieży województwa podkarpackiego. Do kogo kierowana jest konferencja? Do rodziców; nauczycieli, katechetów i wychowawców, uczniów i studentów, pedagogów i psychologów; członków stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży, wychowania i rodziny; dodatkowo pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych funkcjo-nujących w województwie podkarpackim oraz Regionalnego Ośrod-ka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopol-skiej, regionalnej i lokalnej.

Organizatorzy